top of page

"צו החיים תן וקח. כך נברא העולם; שכל אדם יהיה משפיע ומקבל, ומי משאין בו שניהם כאחד - הריהו כאילן סרק."  
רבי יצחק מזידיטשוב

היו שותפים איתנו

אנחנו מזמינים אתכם

אנחנו מזמינים אתכם, חברי הקהילה וכל הבאים בשערינו, לבנות ולחזק איתנו את הלימוד ופעולות הקהילה ביקר, וכך להשקיע בעתידו של יקר. תרומותיכם מאפשרות לנו להמשיך לממש את החזון של יקר, לקיים פעילויות, ולהעשיר את הלימוד הן בקורסים ושיעורים, והן בבית המדרש הפתוח.

​​טופס התרומה המקוון שלנו הינו מאובטח. התרומות מוכרות לצורכי מס. 

bottom of page